KOLERA Senk (5) Etap Debaz Yo Pou Prevansyon

Pou anpeche kolera, ou dwe lave men w souvan epi pran dispozisyon pou asire ke manje w ak dlo w san danje pou w itilize yo. Risk pou kolera a redui anpil toutbon pou moun yo lè yo swiv etap senp sa yo nan zòn kote kolera ap gaye